இலங்கையின் கல்வி தொடர்பான, சில தகவல்கள்
 


#PulmottaiFirthowzeஇலங்கையின் கல்வி தொடர்பானது...


01) இலங்கையில் உள்ள மொத்த பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை?

           ⭐11095 (2021)


02) இலங்கையில் உள்ள அரச பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை?

          ⭐10152 (2021)


03) கொவிட் 19 காலத்தில் பாடசாலை மாணவர்கள் கல்வியை தொடர நடத்தப்பட்ட தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் பெயர்?

            ⭐குருகுலம்


04) கட்டாயக் கல்விச் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்ட்ட ஆண்டு?

            ⭐1998


05) கட்டாய கல்வி சட்டமூலமாக்கப்பட்டது ஆண்டு?

            ⭐1997( 1003/05)


06) இலங்கையில் உள்ள கல்வி மாட்டங்கள் எத்தனை ?

                ⭐25


07)  கலைத்திட்ட நிகழ்வுகளுக்கு உதவி வழங்கும் வெளிநாட்டு நிறுவனம்? 

           ⭐உலகவங்கி


08) இரண்டாம் நிலைக்  கல்விக்கான துறைசார் மேம்படுத்த செயற்றிட்டம் (SESIP)

⭐ உதவி வழங்கும் நிறுவனம் - ADB


⭐மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த மதிப்பீடு - 400 மில்லியன் US $ (கடன் உதவி)


⭐செயற்றிட்ட கால எல்லை - 2020-2026


09) பொது கல்வி நவீனமயப்படுத்தல் 

செயற்றிட்டம் (GEMP)

⭐உதவி வழங்கும் நிறுவனம்  - உலகவங்கி


⭐மதிப்பீடு  செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த மதிப்பீடு - 100 மில்லியன் US $


⭐செயற்திட்ட காலஎல்லை - 2019 - 2023


10) தொழில்நுட்ப கல்வி அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம்

⭐உதவி வழங்கும் நிறுவனம்  - சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான OPEC நிதியம்  (OFID)


⭐மதிப்பீடு  செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த மதிப்பீடு - 60.7 மில்லியன் US $


⭐செயற்றிட்ட காலஎல்லை - 2018 -2022


11) தொழில்நுட்ப பாடத்திற்கான தேசிய கல்வியியல் கல்லூரியை நிர்மானித்தல் 

⭐உதவி வழங்கும் நிறுவனம் - கொரிய அரசின் சர்வதேச கொரிய ஒத்துழைப்பு முகவர் (KOICA)


⭐மதிப்பீடு  செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த மதிப்பீடு - 14.95 மில்லியன் US $


⭐செயற்றிட்ட காலஎல்லை - 2015 - 2025


12) கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் பாடசாலைக் கல்வியை மேம்படுத்தும் செயற்றிட்டம்

⭐உதவி வழங்கும் நிறுவனம் - கொய்கா (KOICA)


⭐மதிப்பீடு  செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த மதிப்பீடு - 7.5 மில்லியன் US $


⭐செயற்றிட்ட கால எல்லை -2018-2022


13) இரண்டாம் நிலைக்  கல்விக்கான துறைசார் தகவல் தொழில்நுட்ப நிலையங்களைத் (ICT Hubs) தாபித்தல்

⭐உதவி வழங்கும் நிறுவனம் - Korean Exim Bank


⭐மதிப்பீடு  செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த மதிப்பீடு - 5706 மில்லியன் ரூபா


⭐ செயற்றிட்ட காலஎல்லை -2019-2021


14) விசேட தேவைகளையுடைய மாணவர்களது கல்வியை வலுப்படுத்தல்

⭐உதவி வழங்கும் நிறுவனம் - சர்வதேச ஜப்பான் ஒத்துழைப்பு முகவர் அமைப்பு((JICA)


⭐மதிப்பீடு  செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த மதிப்பீடு - 435 மில்லியன் 


⭐ செயற்றிட்ட காலஎல்லை - 2019 - 2022


15) பெருந்தோட்டப் புறப் பாடசாலைகளை  கட்டியெழுப்புதல்

⭐உதவி வழங்கும் நிறுவனம் -இந்திய அரசாங்கம் 


⭐ மதிப்பீடு  செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த மதிப்பீடு   - 345 மில்லியன் ரூபா

⭐செயற்றிட்ட காலஎல்லை -2020 -2023


16)இலங்கையிலுள்ள தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை?

     ⭐19


17) முதலாவதாக அமைக்கப்பட்ட தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி?

  ⭐மகாவலி தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி


18) இலங்கையின் முதலாவது கல்வியமைச்சர்?

          ⭐C.W.W கண்ணங்கர


19) C.W.W கண்ணங்கர அவர்கள் கல்வி அமைச்சராக இருந்த காலப்பகுதி?

       ⭐1931 - 1947


20) சுதந்திர இலங்கையின் முதலாவது கல்வியமைச்சர்?

        ⭐E.A நுகேவெல


21) இலங்கையில் மத்திய மகா வித்தியாலயங்களை நிறுவிய பெறுமைக்குரியவர்?

         ⭐C.W.W கண்ணங்கர

  

22) இலவச சீருடை வழங்கப்படுவது?

             ⭐1993 முதல்


23) இலவச சீருடைக்கு பதிலாக பண வவுச்சர் வழங்கும் முறை நடைமுறைப் படுத்தப்பட்ட ஆண்டு?

           ⭐2015


24) இலவச பாடநூல்கள் வழங்கப்படுவது?

          ⭐1980 முதல்


25) தற்போதைய கட்டாய கல்வி வயதெல்லை?

     ⭐5-16 வயது (20/4/2016)


26)ஐ.நா சபையால் 'பிள்ளை' என.  ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வயதெல்லை?                  ⭐பிறப்பு முதல் 18 வயது வரை


27)இலங்கையில் இலவசக்கல்வித்திட்டம் அமுலுக்கு வந்த ஆண்டு?

    ⭐1945


28)இலங்கையில் தேசிய பாடசாலைகள் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு?

       ⭐1987

 

29) இலங்கையில் தற்போது உள்ள தேசியபாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை?

          ⭐383


30) தற்போது இலங்கையிலுள்ள கல்வி வலயங்களின் எண்ணிக்கை?

         ⭐100 (2021)

  

31) தற்போது இலங்கையிலுள்ள கோட்டக் கல்விu அலுவலகங்கள் எண்ணிக்கை?

          ⭐312 


32)தேசிய கல்விக்குறிக்கோள்கள் எத்தனை?

         ⭐8


33) தேசிய கல்விக்கொள்கையை வடிவமைக்கும் அமைப்பு?

 ⭐தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு (NEC)


34) பாடசாலை கலைத்திட்டத்தை வடிவமைக்கும் அமைப்பு?

 ⭐ தேசிய கல்வி நிறுவகம் (NIE)


35) தேசிய மட்ட பரீட்சைகளை நடத்தும் நிறுவனம்?

 ⭐ இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்களம்


36) தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கேற்ப கலைத்திட்டங்கள் திருத்தப்படுவது?

 ⭐ 8 வருடங்களுக்கு ஒரு தடைவை


37) தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு?

         ⭐1991

  

38) தேசிய கல்வி நிறுவகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு?

           ⭐1986


39) இலங்கையில் கல்விப்பீடமுள்ள பல்கலைக்கழங்கள்?

⭐ கொழும்பு, திறந்த பல்கலைக்கழகம்


40) பரிஸ் பாடசாலைகள் யாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது?

 ⭐போர்த்துக்கேயரால்


41) ஆங்கில பாடத்துக்கென ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்வியியற் கல்லூரி? 

       ⭐பேராதனிய தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி


42) C.W.W கன்னங்கராவினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கிராமிய கல்வித்திட்டத்தின் பெயர்?

      ⭐ ஹெந்தஸ (1932)


43) முன்பள்ளிகளை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு? 

        ⭐ உள்ளூராட்சி மன்றங்கள்


44) பொது போதனா திணைக்களம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு? 

            ⭐1869


45) பாடசாலை மைய ஆசிரியர் நியமனத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு? 

           ⭐ 2011


46) சார்க் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்ப்பட்ட ஆண்டு?

          ⭐2007 (புது டெல்லி)


 47 பாடசாலைகள் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு?

           ⭐1960


48) திறந்த பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு?

         ⭐1980

 

49) இலங்கை சட்டக் கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு?

        ⭐1874

   

50) சுயமொழிப்போதனை ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு?

   ⭐1956


51) தொழினுட்பதுறைக்கான கல்வியியற் கல்லூரி அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இடம்? ⭐குளியாப்பிட்டிய

   

52)இலங்கையில் நனோ தொழிநுட்ப நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம்?   ⭐மல்வானை


53) இலங்கையில் முதலாவது மத்திய மகாவித்தியாலயம் அமைக்கப்பட்ட இடம்?

 ⭐ மத்துகம


54) வணிகக் கல்விக்கான கல்வியற் கல்லூரி அமைந்தள்ள இடம்?

    ⭐ மகரகம

 

55) முதலாவது திறன்வகுப்பறை (Smart Classroom) அமைக்கப்பட்டது?

⭐ ஜயவர்த்தனபுர (ஆண்கள்) மகாவித்தியாலயம்.


56) இலங்கையில் நனோ தொழிநுட்ப பூங்கா அமைந்துள்ள இடம்?     ⭐ஹோமாகம


57) தெற்காசியாவின் முதலாவது பசுமைப்பல்கலைக்கழகம் எது?அமைந்துள்ள இடம்?

⭐ (National School of Business Management - NSBM)

      ⭐ ஹோமாகம, பிட்டிபன


58)  கல்வி அமைச்சினது உத்தியோக பூர்வ வாசஸ்தலம் அமைந்துள்ள இடம்?

     ⭐பத்தரமுல்ல (இசுறுபாய)


59)  'மகாபொல' புலமைப்பரிசில் திட்டத்தை ஆரம்பித்தவர்?

       ⭐ லலித் அத்துலக் முதலி


60) குடியரசு, சட்டம் ஆகிய நூல்களை எழுதிய கல்வி சிந்தனையாளர்?                ⭐ பிளேட்டோ

 

61) 'கல்வியும் தத்துவமும் ஒரு நாணயத்தின் இருபக்கங்களை போன்றன' என்று கூறியவர்?

⭐W.றோஸ்


62) அரசியல் என்ற நூலை எழுதியவர்?

   ⭐ அரிஸ்ரோட்டில்


63)  'துப்பாக்கிகளை விட பயங்கரமான ஆயுதங்கள் புத்தகங்களே' எனக் கூறியவர்? ⭐ மார்டின் லூதர் கிங்


64) 'கல்வியே சக்திவாய்ந்த ஆயுதமாகும்' எனக் கூறியவர்?

      ⭐ நெல்சன் மண்டேலா

    

65) 'அனுபவங்களை அனுபவங்களுடாக அனுபவங்களாகவே பிள்ளைகளுக்கு பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமென' வலியுறுத்தியவர்?

          ⭐ ஜோன் டூயி


66) கல்வியில் பயன்பாட்டுவாதக் கருத்துக்களை முன்வைத்தவர்?

        ⭐ ஜோன் டூயி


67)  'எமிலி' எனும் கல்வி தொடர்பான நூலை எழுதியவர்?

       ⭐ ஜீன் ஜாக்ஸ் ரூசோ

 

68) உளப்பகுப்புக் கொள்கையை முன்வைத்தவர்?

     ⭐  சிக்மன் பிரய்ட்


69) இயற்கைவாத or சூழல்மையவாத சிந்தனையை முன்வைத்தவர்?

          ⭐ ரூசோ


70) கல்வி தொடர்பாக இலட்சியவாத கருத்தை முன்வைத்தவர்?

          ⭐ பிளேட்டோ


71) 5E முறையை அறிமுகம் செய்தவர் ?

        ⭐ ரொகர் பைபீ (Rodger Bybee)


72) பாடசாலை முகாமைத்துவக் குழுவில் உள்ளடங்க வேண்டிய உயர்ந்தபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை?

  ⭐ 12 (1 வருட பதவிக் காலம்)


73) இலங்கைப் பாடசாலைகளுக்கான தேர்ச்சி மட்ட கலைத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ?

         ⭐ 2007


74) ஆசிரியர் தொழில்வாண்மை என்பதனாற் கருதப்படுவது?        ⭐ஆசிரியர்களால் பெறப்படவேண்டிய ஒரு தன்மை.


75) பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீடு அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட ஆண்டு?

        ⭐ 1998


76) 1980ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கல்வி சீர்திருத்தக் கொள்கை?

     ⭐ கல்விச் சீர்திருத்த வெள்ளை அறிக்கை


77) பாடசாலைக் கல்வி அமைச்சு ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு?

         ⭐ 2000


78) கல்வி முறையில் தேர்வுகளை அறிமுகம் செய்த நாடு?

          ⭐ சீனா


79) இலவசக் கல்வியை அறிமுகம் செய்த நாடு?

          ⭐ நெதர்லாந்து


80) உலகின் முதலாவது பல்கலைக்கலகம்?

⭐University of Bologna - Italy (1088)


81) தேசிய தொழில் தகமை (NVQ) முறைமையை அறிமுகப்படுத்திய நாடு?

         ⭐  இங்கிலாந்து


82)  தேசிய தொழில் தகமை (NVQ) சட்டத்தின் கீழுள்ள மட்டங்களின் எண்ணிக்கை?

         ⭐ 7


83) இலங்கையில் சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருது?

         ⭐  குரு பிரதீபா பிரபா


84) இலங்கையில் அறிவியல் துறைக்காக வழங்கப்படும் விருது?

          ⭐ வித்யா ஜோதி


85) கணிததிற்கான நோபல் எனப்படும் Fields Medal விருதை வழங்கும் அமைப்பு?

          ⭐ சர்வதேச கணித ஒன்றியம்


86) மாகாண கல்வி அமைச்சுக்கு பொறுப்பான அலுவலர்?

      ⭐ மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர்


87) இலங்கையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் பாடசாலை?

     ⭐ காலி றிச்மன்ட் கல்லூரி (1814)


88) இலங்கையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் சிறைச்சாலை பாடசாலை?  ⭐ஹேமாகம சுனிதா வித்தியாலயம், (வட்டரக்க சிறைச்சாலை - 2014)


89) இலங்கையில் அமைக்கப்பட்ட முதல் தொழிநுட்பக் கல்லூரி?

⭐ மருதானை தொழிநுட்பக் கல்லூரி


90) இலங்கையில் அமைக்கப்பட்ட முதல் பல்கலைக்கழகம்?

   ⭐ சிலோன் பல்கலைக்கழகம் (1921)


91) தேசியளவில் பரீட்சைகளை நடத்தும் நிறுவனம்?

 ⭐ இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்களம்


92) இலவச பாட நூல்களை அச்சிட்டு வெளியிடும் நிறுவனம்?

⭐தேசிய கல்வித் வெளியீட்டுத் திணைக்களம்


93) பரீட்சை முறைகளை அறிமுகப்படுத்தியவர்?

  ⭐ ஹென்றி பிஸல் (Henry Fischel )


94) ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உத்தியோக பூர்வ மொழிகளின் எண்ணிக்கை?

         ⭐  6

 

95) கிராமப் புறங்களில் தகவல் தொழிநுட்ப விருத்திக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனம்?

            ⭐ நெனசல


96) பாடசாலை அபிவிருத்தி திட்டமிடல் பணிக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் சர்வதேச நிறுவனம்?

       ⭐  யுனஸ்கோ


97) UNESCO என்பதன் விரிவாக்கம்?

    ⭐ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, விஞ்ஞான மற்றும் பண்பாட்டு நிறுவனம்)


98) ஆசிரியர் என்பதன் பொருள்?

⭐ தவறை திருத்துபவர் (ஆசு = தவறு, இரியர் = திருத்துபவர்)


99) மாகாண சபைகளுக்கு கல்வியதிகாரம் வழங்கப்பட்டது?

⭐ 13வது அரசியல் யாப்பு சீர்திருத்தத்தின் மூலம்


100) நாடாளவிய ரீதியில் தரம் 7 மாணவர்களின் தாங்கும் திறனை அறிய மேற்க்கொள்ளப்பட்ட செயற்றிட்டம்?

⭐ திடசங்கல்பம்


101) மொத்த புள்ளிகளுக்கு பதிலாக Z புள்ளி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு?

       ⭐  2001


102) தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை நடாத்தப்படுவதன் 2 நோக்கங்கள்?  ⭐ உதவிப்பணம் வழங்கல்

⭐ பிரபல பாடசாலைகளில் சேர்த்தல்


103) பிள்ளை ஒன்றை பாடசாலையில் சேர்ப்பதற்கான மிகக் குறைந்நத வயதெல்லை?

    ⭐  4வருடம், 6மாதம்

  

104) கிராம பிரதேசங்களில் கல்வியை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் கல்வி அமைச்சினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட புதிய வகைப் பாடசாலை?

       ⭐ இசுறு

  

105) 'அன்மையிலுள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை' திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் காலம்?

       ⭐   2016-2020


106) க.பொ.த உயர் தரத்தில் தொழிநுட்பப் பாடங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு?

        ⭐ 2013


107) கல்வி செயன்முறையின் போது ஆசிரியரால் மாணவர்களிடம் விருத்தி செய்யப்பட வேண்டிய துறைகள்?

  ⭐ அறிவு, திறன், மனப்பாங்கு


108) முதன் முதலில் மேற்கத்தேய கல்வியை இலங்கையில் அறிமுகம் செய்தவர்கள்?

    ⭐ போர்த்துக்கேயர்


109) பாடசாலையில் மாணவர்களின் நிதியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு முறையான ஏற்பாடுகள்?

⭐ வருடாந்த சந்தாப்பணம், வசதிகள் சேவைக்கட்டணம்


110) இலங்கை மக்களின் நலன் கருதி நாட்டின் பல இடங்களிலும் உதவி நன்கொடை பாடசாலைகளை அமைத்த அறிஞர்?

⭐ M.C சித்திலெப்பை


111) தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளை நிறுவுவதில் முன்நின்றவர்?

⭐ ரணில் விக்ரமசிங்க


112)முன்பள்ளி பாடசாலை முறையை உலகிற்கு அறிமுகம் செய்தவர்?

⭐மரியா மொண்டிஸரி (இத்தாலி)


113)ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கல்விக்கு பொறுப்பான நிறுவனங்கள்? 

⭐ அமெரிக்கன் மிசனரி, வெஸ்ஸியன் மிசனரி, லண்டன் மிசனரி


114) ஓல்லாந்தர் காலத்தில் கல்விக்கு பொறுப்பான நிறுவனம்?

⭐ ஸ்கோலார்கள் கொமிஸன்


115) ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ள இடம்? 

⭐ டோக்கியோ, ஜப்பான் (1973)


116) சாரணர் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர்?

⭐ றொபட் ஸ்டீவன் ஸ்மித் பேடன் பவல் (1907)


117) இலங்கைப் பாடசாலைகளில் சாரணர் இயக்கம் கொண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு?

⭐ 1912


118) இலங்கையில் உருவாக்கப்பட்ட முதலாவது சிறுவர் நட்புறவு பாடசாலை? 

⭐ ஹோமாகம பாடசாலை 2002


119)  கல்விக்கான உரிமையை முதன்முதலில் ஏற்றுக்கொண்ட சர்வதேச சமவாயம்?

⭐ 1948 மனித உரிமை பற்றிய உலகப் பிரகடனம்


120) தற்போது அமுலிலுள்ள கல்வி கட்டளைச்சட்டம்?

 ⭐ 1939, 31ம் இலக்க கல்வி கட்டளைச்சட்டம்


121) பிள்ளைகளின் உயரமும் நிறையும் வயதிற்கு பொருத்தமாக உள்ளதா என்பதைக் காட்டும் சுட்டென்?

    ⭐ Body Mass Index (BMI)


122) SBA என்பதன் விரிவாக்கம்?

⭐ School Based Assessment (பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீடு)


123) SBA முறை இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு, அதற்கு உதவி வழங்கிய நிறுவனம்?

⭐ 1999, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ADB)


124) SBTD இன் விரிவாக்கம்?

⭐ School Based Teacher Development (பாடசாலை மட்ட ஆசிரியர் அபிவிருத்தி)


125) நூல்களுக்கு வழங்கப்படும் ISBN என்பதன் விரிவாக்கம்?

⭐ International Standard Book Number


126) ESDP என்பது?

⭐ Educational Sector Development Programme 


127) PSI என்பது?

   ⭐   Programme School Improvement (பாடசாலை மேம்படுத்தல் வேலைத்திட்டம்)


128) பல் நுண்ணறிவு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர்?

        ⭐  ஹவார்ட் காடினார்

  

129) சர்வதேச புத்தக தினம்?

           ⭐ ஏப்ரல் 23


130)  "Education" என்னும் சொல் எந்த மொழிச் சொல்லில் இருந்து தோன்றியது?

             ⭐"Educare" எனும் இலத்தீன் மொழிச் சொல்லிலிருந்து 


131) "ஆயிரம் கோயில்கள் கட்டுவதை விட ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டுவது சிறந்தது" என்று கூறியவர் யார்?

         ⭐ பாரதியார்


132) "இயற்கைக்கேற்ப  விருத்தியடையும் செயற்பாடு தான் கல்வி" என்று கூறியவர் யார்?

       ⭐ விவேகானந்தர் 


133) "பிள்ளையினுள்ளே அடங்கியுள்ள அனைத்து ஆற்றலையும் வெளிக்கொணருவதே கல்வி" என்று கூறியவர் யார்?

        ⭐ அரிஸ்டோட்டில்


134) "பிள்ளைக்குத் தனது சூழலில் வாழ்வதற்குத் தேவையான அனுபவங்களை வழங்குதல் கல்வியாகும்" என்று கூறியவர்?

       ⭐ ஜோன் டூயி


135) "கல்வி என்பது வாழக் கற்றல்" என்று கூறியவர் யார்?

       ⭐எட்கார் பொரே