ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள்

ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள் - வடமேல் மாகாணம்

ஆங்கிலப் பாட ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு டிப்ளோமாதரிகளை இணைத்துக் கொள்ளல் - 2018

2018/11/23 அரச வர்த்jமானியில் விபரங்கள்

விண்ணப்ப முடிவு 2018/12/31

#முக்கிய_குறிப்பு - போட்டிப்பரீ்ட்சை ஆங்கிலத்தில் மட்டும்  நடைபெறும் என்பதால், ஆங்கில விண்ணப்ப படிவத்தைக் கொண்டு விண்ணப்பிப்பது சிறந்தது


--- Advertisment ---