#அரச பதவி வெற்றிடங்கள் | GOVERNMENT JOBS

Daily News (2019.11.20)

Closing Date: 2019-11-29

பதவிகள் விபரம்

01. நீர்ப் புவியிலாளர் - 03 வெற்றிடங்கள்

02. பொறியியலாளர் - 01 வெற்றிடம்

03. முகாமையாளர் - 01 வெற்றிடம்

04. கணக்காளர் - 01 வெற்றிடம்

05. நிர்வாக அதிகாரி - 01 வெற்றிடம்

06. போக்குரத்து அதிகாரி - 01 வெற்றிடம்

07. சுற்றாடல் அதிகாரி - 01 வெற்றிடம்

08. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (சிவில்) - 03 வெற்றிடங்கள்

09. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பொறிமுறை - 02 வெற்றிடங்கள்

10. உதவி துளையிடல் அ்த்தியட்சகர் - 05 வெற்றிடங்கள்

11. நீர் பகுப்பாய்வாளர் - 06 வெற்றிடங்கள்

12. முறைமை இயக்குநர் - 01 வெற்றிடம்

13. களஞ்சியப் பொறுப்பாளர் - 01 வெற்றிடம்

14. தகவல் தொழில்நுட்பவியலாளர் - 01 வெற்றிடம்

15. குழாய் வேலையாளர் - 02 வெற்றிடங்கள்

16. சுற்றுலா விடுதிப் பொறுப்பாளர் - 01 வெற்றிடம்

Daily News (2019.11.20)Advertisement