தேசிய விமானச் சேவை பதவி வெற்றிடங்கள்

#SRI LANKAN AIRLINES JOBS!

இலங்கையின் தேசிய விமானச் சேவையான ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் யில் வெற்றிடமாகவுள்ள 12 பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

01. CARGO AGENTS

02. JUNIOR AIRCRAFT MAINTENANCE DOCK PLANNER

03. PLANT & EQUIPMENT MECHANIC (MECHANICAL)
.srilankan.com/en_uk/Careers/careers-page/101
04. AIRPORT SERVICE AGENTS

05. PRICING ANALYST

06. DRAUGHTING SUPERVISOR

07. FACILITIES TECHNICAL ASSISTANT - GENERATOR

08. NURSE

09. SYSTEMS ENGINEER

10. CIVIL ENGINEER

11. ENGINEERING SYSTEMS ANALYSIS EXECUTIVE (MATERIALS & SUPPLY CHAIN) & ENGINEERING SYSTEMS ANALYSIS EXECUTIVE (ENGINEERING & MAINTENANCE)

12. FACILITIES TECHNICAL ASSISTANT -AIRCON


Advertisement