தமிழ் படும் பாடு

கண்டி சட்டத்தரணிகள் சங்கம் என்று எழுவதற்குப் பதிலாக என்ன எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதை தெரிந்தால் ஒருமுறை தெரியப்படுத்துங்களேன்.


Advertisement