கையளிப்பு

இலங்கையின் கிரி்க்கெற் வீரர், திமுத் கருணாரத்னவால், ஹோமாகம வைத்தியசாலைக்கு,சில உபகரணங்கள் கையளிகக்கப்பட்டுள்ளன.


Advertisement