நாடாளுமன்ற ஆசன ஒதுக்கீடு

இதுவரை வெளியிடப்பட்ட முடிவுகளின் அடிப்படையில் #SLPP இற்கு 96 ஆசனங்கள் கிடைத்துள்ளன.#SJB-34 ஆசனங்கள்,இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 9 ஆசனங்கள், ஏனைய கட்சிகளுக்கு 5 ஆசனங்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன


Advertisement