அரச வர்த்தமானி!


இன்றைய (25.09.2020) அரச வர்த்தமானியில் வெளியான அனைத்து வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரே பார்வையில்..

*01. DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS*

#RECRUITMENT TO THE POST OF DANCER IN THE STATE DANCE ENSEMBLE ON CONTRACT BASIS
#RECRUITMENT TO THE POST OF MUSICIAN IN THE STATE MUSIC ENSEMBLE ON CONTRACT BASIS

*02. MINISTRY OF IRRIGATION*

#RECRUITMENT FOR THE POST OF LEGAL OFFICER IN THE EXECUTIVE SERVICE CATEGORY AT THE IRRIGATION 
DEPARTMENT ON THE OPEN BASIS - 2020

*03.MINISTRY OF PORTS & SHIPPING*

#EFFICIENCY BAR EXAMINATION I FOR OFFICERS OF THE ASSISTANT SHIPPING OFFICERS’ SERVICE – 2020

*04. DEPARTMENT OF EXAMINATIONS*

#SRI LANKA STRUCTURED INTERVIEW FOR RECRUITMENT TO GRADE III POSTS OF MANAGEMENT ASSISTANT TECHNOLOGICAL SEGMENT 3 SERVICE CATEGORY – 2019 (2020)

*05. SURVEY DEPARTMENT*

#OPEN COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT FOR POSTS WHICH REMAIN VACANT IN SRI LANKA TECHNOLOGICAL SERVICE-2020
Advertisement