பதவி வெற்றிடங்கள்


 இலங்கை மின்சக்தி நிறுவனம்

Daily News (2020.09.10)

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்
பதவிகள் :-
கணக்கு உதவியாளர்
கணக்காளர்
நிதி கணக்காளர்
மூத்த நிதி கணக்காளர்
விண்ணப்ப முடிவு:- 21st September 2020
Daily News (2020.09.10)


Advertisement