தரமுயர்வு


#இலங்கை இராணுவத்தின் 71வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு 514 அதிகாரிகளுக்கும், ஏனய நிலையில் உள்ள 14,440 பேருக்கும் தரமுயர்வுAdvertisement