பெறுபேறுகள் வெளியாகின


அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையிலுள்ள அலுவலர்களுக்கான II வது வினைத்திறன்காண் தடைப் பரீட்சை - 2017(II)2019 விபரங்கள் இணையத்தில் http://www.pubad.gov.lk/ Advertisement