ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு


 http://psc.wp.gov.lk/si/?page_id=13681

மேல்மாகாண பாடசாலைகளில் வெற்றிடமாகவுள்ள ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் - 2021 க்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.


தகைமைகள்


1️⃣ விண்ணப்பிக்கும் பாடத்துறையில் பட்டதாரியாக இருத்தல்

2️⃣ சாதாரண தரத்தில் மொழி கணிதம் உட்பட 3 திறமைச்சித்திகளுடன் 6 பாடங்களில் சித்தி (in Two Sitting)

3️⃣ ஒரே தடவையில் உயர் தரத்தில் சித்தி பெற்றிருத்தல் (in One Sitting)


விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ள பாடங்கள்


1. ஆரம்ப கல்வி

2. கணிதம்

3. விஞ்ஞானம்

4. சிங்களம்

5. தமிழ்

6. வரலாறு

7. சித்திரம் (புவியியல்)

8. சித்திரம் (குடியுரிமைக்கல்வி)

9. விசேட கல்வி

10. தகவல் தொழில்நுட்பம்

11. ஆங்கிலம்

12. வர்த்தமாக பாடங்கள்

13. சித்திரம்

14. சங்கீதம் (கீழைத்தேயம்)

15. சங்கீம் (கர்நாடகா)

16. நடனம் (Indigenous)

17. நடனம் (Barathanatyam)

18. சங்கீதம் (Western )

19. நாடகம்

20. இரண்டாம் மொழி சிங்களம்

21. இரண்டாம் மொழி தமிழ்

22. விவசாயம்

23. சுகாதாரம்

24. நூலக ஆசிரியர்

26. பௌத்த சமயம்

27. கிறிஸ்தவ சமயம்

28. இந்து சமயம்

29. இஸ்லாம் சமயம்

30. கிறிஸ்தவம்(Noc RC)

31. மனையியல்


(குறிப்பு விண்ணப்ப படிவங்களை ONLINE ஊடாக சமர்ப்பித்து, சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படிவத்தை தரவிரக்கம் செய்து கீழே உள்ள முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.)


விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி


Secretary,

Western Provincial Public Service Commission,

No. 628,

10th Floor, 

Jana Jaya City Building,

Nawala Road , Rajagiriya.