இலங்கையின் சட்ட முறைமைகள் எவை? சட்டவாட்சி தத்துவங்கள் எவை? #GK #Rule of Law #Legal Systemvia IFTTT