யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்


 
பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புக்கள் .இலங்கை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்தில்  வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் பதவிகளுக்கு  விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன


விபரங்கள்;www.jfn.ac.lk


Non Academy Vacancies 2021 : University of Jaffna


 Data Collector – Vacant – 20 posts


 Coordinator – Data Collection & Data quality – Vacant – 01 post


Phlebotomist – Vacant – 2 posts


Medical Laboratory Technician – Vacant – 2 posts


Computer Operator – Vacant – 2 posts