இழுவைப் படகை இயக்குவதும் ஒரு கடல் துயரம்தான்via IFTTT