மத்திய மாகாண நூலகர் சேவை தரம் IIIக்கு ஆட்சேர்ப்பு


 


போட்டிப்பரீட்சை அறிவித்தல்


(மத்திய மாகாணத்திற்குரியது)


மத்திய மாகாண நூலகர் சேவை தரம் IIIக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தற்கான திறந்த/மட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்டிப்பரீட்சைகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன


Recruitment to the posts of Librarians’ Service (Class III) in Local Government Institutions of Central Provincial Public Service - 2021திறந்த போட்டிப்பரீட்சைக்கான தகைமைகள்


✅ சாதாரண தரத்தில் 6 பாடங்களில் சித்தி

✅ உயர் தரத்தில் 3 பாடங்களிலும் சித்தி

✅ நூலக டிப்ளோமா கற்கையை பூர்த்தி செய்திருத்தல்

✅ வயதெல்லை : 18-35


முழுமையான விபரங்களுக்கு -  201.09.03 அரச வர்த்தமானி


⭕ முடிவுத்திகதி - 04.10.2021