சட்டக்கல்லூரிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் பட்டியல்


 


சட்டக்கல்லூரிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் பெயர் விபரங்கள் வெளியாகின.http://www.sllc.ac.lk/