அமேசான் மழைக்காடும், அது FaceBook மூலம் விற்பனை செய்யப்படும் விதமும்via IFTTT