புதிய வலயக் கல்விப் பணிப்பாளருக்கு வாழ்த்துக்கள்

 #Rep/Firthowze 
கிண்ணியா வலயத்தின் புதிய வலயக் கல்விப் பணிப்பாளராக தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட திருமதி.முனவ்வரா நளீம் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்....