பாராளுமன்ற பதவி வெற்றிடங்கள்!

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் பாராளுமன்ற உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்துக்கொள்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை - 2019
தகைமை - பட்டம்
முழுமையான விபரங்களுக்கு - 29/03/2019 அரச வர்த்தமானி
விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி - 30.04.2019


--- Advertisment ---