வட மாகாணத்தில், தெரிவு செய்யப்பட்ட தொண்டர் ஆசிரியர்கள்

#Appointment_List_Northern
வடக்கு மாகாணத்தில் தொண்டர் ஆசிரியர் நியமனம் வழங்ககுவதற்க்கு தெரிவு செய்யப்பட்டோர்களின் பெயர் விபரங்கள்

தொண்டர் ஆசிரியர்களாக பணியாற்றி நீண்டகாலமாக ஆசிரியர் சேவையில் உள்வாங்கப்படாது இருந்த தொண்டர் ஆசிரியர்களுக்கான ஆவடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் சேர்ந்த தொண்டர் ஆசிரியர்களுக்கான நியமனம் வழங்ககுவதற்க்கு தெரிவு செய்யப்பட்டோர்களின் பெயர் விபரங்கள்

Recruitment of Teachers to the Grade II of Class 3 of Srilanka Teacher's Services Engaged in the Services on Volunteer Basis in the Northern Province
Serial NO  Name NIC. No
1 Mrs.Kunaseelan Ilamathi 855031744V
2 Miss Sivapatham Jarmila 865632967V
3 Mrs Uthayakumar Srikanthamalar 798324314V
4 Miss Subajini Sellaiya 908201035V
5 Miss Vijitha Thevarasa 795982825V
6 Miss Roshani Kapirijelraya 888343040V
7 Miss Mary Soba sranislas 825394109V
8 Mr Balsanthiran Thapotharan 912012328V
9 Miss Lokeshwaran Subajini 848514373V
10 Miss Karunanithi Arshana 878471237V
11 Miss Pavustheena Richchet 907112730V
12 Miss Tharsini Karunanuthi 816212995V
13 Miss Sobika Samarakodi 916251718V
14 Miss Lakini Selvarasa 907721752V
15 Miss Sivarasa Ajantha 885413013V
16 Miss Senuja Inpanayakam 886103433V
17 Miss Mary Judit Nimalshi Susaippillai 866603227V
18 Jeyaseelan Nishanthy 885413030V
19 Mrs.Vijith Vimalraj Casilda 828381385V
20 Miss.Radnam Jeyagouri 857872533V
21 Thayalini Gannasegaram 865543549V
22 Mr. laksman 8811101238V
23 Miss Kirubasini Jokanathan 897021846V
24 Shanmugarasa Sarojini 778434075V
25 Miss Thiyakarasa Kayurina 888591427V
26 Miss Balasingam Popinra 908532449V
27 Miss Puratsithasan Anusha 888431438V
28 Miss Mokanathashan Sajitha 875633945V
29 Miss Sivanantharasa Piriyatharsini 917062269V
30 Miss Ananthaeswaran Jeyanthini 887652295V
31 Miss Kajitha Pararajasinkam 877443868V
32 Miss Kasthuri Jesurasa 888123989V
33 Miss Makeshwaran Nirojana 898492303V
34 Miss Varnakulasinkam Jenishana 875015273V
35 Bakeerthasan Mery Roshani 847472812V
36 Danista Kannan 846052895V
37 Miss. Powsika Kumaresh 915982689V
38 Miss. Kowsalya Mahenthiran 867161449V
39 Miss. Nithila Thangavelu 918410708V
40 Miss. Thiyanisha Selvarasa 917674124V
41 Vijitha Mohan 847033967V
42 Mr.Kobalasinkam Srikaran 861623203V
43 Kunaradnam Sivarupan 843650805V
44 Miss.Nishanthy Puvaneswaran 846643419V
45 Miss.Mariyanayagam Prathayini 935701732V
46 Mrs.Vilbred Thevananthan Sarveswary 815523636V
47 Miss. Olenda Rajaratnam 817672736V
48 Miss. Selvarasa Kabilini 878383176V
49 Miss.Albred Sasikala 916041489V
50 Mr.Kunaradnam Kirisanth 901542953V
51 Miss. Sivanesan Kirushnaveny 935341639V
52 Mareena Lorance 917793093V
53 Mr.Varatharaja Jasmilan 902733639V
54 Mrs.Mary Jenitta Abulhathy 896300040V
55 Thanusha Thillainathan 865270240V
56 Thushyanthini Clara Mariyanayakam 915663818V
57 Miss.Vimalendran Sarmila 915954839V
58 Mahenthiram menaga 916153112V
59 Miss.Thiyana Sivanenthiran 945073292V
60 Miss.Biruntha Gunarathinam 937944470V
61 Ms.Sivapiriya Kaneshathas 918570489V
62 Ms.Sukeniya Neekilampillai 936733131V
63 Ms.Subethini Thangarasa 888533252V
64 Ms.Thanuja Thirunavukkarasu 908521846V
65 Ms.Asvini Tharmarajah 926913492V
66 Ms.Selvavadivel Sivaneswary 927144140V
67 Mr.Yogarasa Arudselvam 833044672V
68 Mr.Balasubramaniyam Subatheesan 831833688V
69 Johnsan Arthar Shamathy 777222120V
70 Dalsi Ranjith Richard 848664154V
71 Darsiya Amirthalingam 937131410V
72 Navaseelan Asokathasan 936464521V
73 Kajan Vimalasothy Priyanga 925513938V
74 Chrishthurajah Ushanthini 937734221V
75 Sankeetha Senthuran 827644765V
76 Sinnarajah Arulmery 827364215V
77 Narmatha Arulrajh 868301821V
78 Eesitha Latheeskumar 198377604572
79 Selvasanthy Kirushnapillai 785173180V
80 Thusha Radnam  198860903578
81 Kajaththiri Umaharan 848611549V
82 Miss Theivamani Jeyaruby 198879501497
83 Mrs Presanna Mercy Lourd 885213618V
84 Sinthuja Yogasingam 199167803388
85 Miss Michal Judsen Barathithasan Saththiya 198965800515
86 Miss. Theivendran Thayalakunam 897232626V
87 Miss Sivananthi Rajenthira 926251074V
88 Kirisanthini Sivaneshwaran 936613349V
89 Miss. Banuja Uthayathas 935130875V
90 Mr. Benjamin Jebathas 198926700650
91 Mrs. S.Rejika Sivakumar 198960800814
92 Mrs. Umapathy Rathishani 895183318V
93 Miss.Rasalinkam Sureka 908613708V
94 Miss.Kanakalingam Sarojini 896750240V
95 Luxchikka Srinadarajah 916583370V
96 Majurin Sajeena Anton 896592130V
97 Mrs.Premathy Rameshkumar 805360801V
98 Mr Sinnaththampy Thivakaran 812623230V
99 Mr.Nagan Karunakaran 902352279V
100 Miss Sarmila Mahalingam 847263091V
101 Ms.Sukanthy Kobalasingam 198577002784
102 Mrs.Sivanarulkumar Atiyamalar 777351010V
103 Miss Thanaluxmy Rasiah 766440959V
104 Miss Kovinthasamy Dayana 198763103839
105 Miss Piramalini Sivasunthararasa 876033844V
106 Miss Sarmilathevi Perinparasa 885063284V
107 Mrs.Sivarangini Asokumar 746034334V
108 Mrs.Vasanthakumary Skanthikumaran 825652280V
109 Mrs.Thusyanthe  Uthayakumar 816413079V
110 Miss Pathmajujini Julis Fernando 907442543V
111 Mrs.Thuvaraka Ketheeswaran 887601534V
112 Mrs. Anchala Kajenthiran 198282901564
113 Mrs.Pemathasan Pavitha 199264002897
114 Miss Vinson Rosesro Puspadominrilda 925902594V
115 Miss.John Kenady Sahaya Nishanini 917004200V
116 Miss Tharginy Srisekaran 199269003977
117 Miss Ketheeswaran Maathuri 905723499V
118 Miss Piriyatharsiny Pancharasa 916513178V
119 Mrs.Kopinath Lalithambikai 857743229V
120 Mr.Anantharaj Ajithraj 922842248V
121 Miss Shanmukarathnam Vithiya 877751368V
122 Miss Mary Jerosha Jesupackiam 199167403602
123 Miss Mariyanayagam Alen Rose Stela 199255903184
124 Miss Tharmathasan Tharsika 896183109V
125 Miss Somasekaram Kobika  846693882V
126 Miss Thiruchelvam Arani 938051313V
127 Mr.W.S.R.H.B.A.P.Senanayaka 810170859V
128 Mrs.D.S.Malkanthi 826164646V
129 Mr.W.M.B.L.K.Jayawarndhana 881801345V
130 Mrs.W.M.Renuka Damanyanthi 798211749V
131 Mr.W.M.D.K.Weerasekara 820010469V
132 Mr.W.M.R.Jayananda 840160098V
133 Mrs.N.D.C.K.Gamage 868340347V
134 Mrs.G.G.M.Weerasingha 828610597V
135 Mrs.D.I.Weerasingha 838110177V
136 Miss.S.I.Kamalawathi 196951210012
137 Mr.M.G.P.Wijerathna 753281495V
138 Mr.F.H.C.Madusanka 198731102522
139 Mr.J.P.D.A.P.Suranjan 790550293V
140 Mrs.S.S.N.Somasiri 877993493V
141 Mrs. R.M.C.Kumari 797692174V
142 Mrs.D.R.W.Podimanike 817640680V
143 Mr.W.A.P.D.Kumara Wijesurya 823371500V
144 Mr.K.G.T.S.Somarathna 811001236V
145 Mr.E.M.Sarath Bandara 801701922V
146 Mr.N.W.W.P.Nanayakkara 197727303828
147 Mr.W.D.C.C.Dissanyaka 801214886V
148 Miss Theepa Manokaran 925653110V
149 Mrs Romerensia Robert Vijayakumar 916001754V
150 Mr Tharmalinkam Krishanthan 921542720V
151 Miss Vimsika Yokarasa 199372502919
152 Mrs.Nirushan Nishayini 857011759V
153 Miss Thusyanthi Thampipillai 945351187V
154 Mrs.Narmatha Vijithakaran 835665208V
155 Mrs.Jesuthasan Kristabel Jeno 806874582V
156 PATKUNARASA KIRUBANANTHAN 771585019V
157 Mrs. JEYAKKUMAR ROKINY 778293919V
158 Mr. K.Sriskantharasa 671980840V
159 Mr. Kanthasay Jegatheeswaran 761484168V
160 Mr. CALISTHU VIMAL NIXON 701153871V
161 RAMALINKAM AJANTHINY 867411437V
162 Mrs. Suganthini Ranjithakumar 735512374V
163 PUVANESHWARY THIRUNAVUKKARASU 698383585V
164 Mrs. Selin Selviga Nagarasa 197581600440
165 Miss GNANAPRAGASAM JULIE 895663964V
166 Mrs. Rasasekaram Selvarany 687540417V
167 NANTHAKOPAL SUBAJINY 786753872V
168 Mrs. SUTHASELVAN PATHMARANJINI 197871702032
169 Mrs. SIVANESWARAN SELIN KONSILIYA 717413440V
170 Mrs. Sathees Kumar THAMAYANTHY LOKANATHAN 198853402957
171 Mrs. SELVAROOBAN MARY DAYANI 857542134V
172 Mrs. RAKINI BALAKUMARAN 818354754V
173 Mr. EMANUVEL UGAMATHI VATHANAN 792171249V
174 Mrs. INDRAKUMAR RUBITHAN NITHARSINY 927162601V
175 Mrs. Alfa Jeyaraj THAVARAJASINGAM KUGANESWARY 926174444V
176 Santhan Jeyaratnam Jenistella 928500411V
177 Mrs. Mehatheepan Suneeka 917702837V
178 Miss RAJAGOBAL SARMINY 935143306V
179 Mrs. Tanesias Wasantha Sujeeva 917633622V
180 Miss Sellaththurai Rajiny 927443732V
181 Mrs. Navineswaran Tharshini 928022200V
182 Mr.Tharmalingam. Piratheepan 812403397V
183 Mrs. Kapilan.Karishana 856601986V
184 Mrs. Kabithas Thirunavukka rasu Vinothini 907780040 V
185 Mrs.Muralitharan. Chethrathevi 826182806X
186 Mrs. Mathithasan 925322075 V
187 Miss.ponnaiya mythily 868203226V
188 Mrs. Regan Dinisiya Sutharsiny 198665303580
189 Miss. Muthuchetty Pakeerathy 908260538 V
190 Mr. Ponnuthurai Logeswaran 840016480 V
191 Mrs.Sutharsan Sagintha 858334632V
192 Mrs.KunaneyakamTharsiny 847743867V
193 Mrs.Mithinaa Suthakaran 795724540V
194 Mrs.Vimalathasan Tharsini 807404202V
195 Mrs. Alacstan Mery Priyatharshi 858132339V
196 Mr. A.Vensan Lembert 781333433V
197 Mrs. Jesuthasan Navaradnam  856123340V
198 Reginold Mariya Sebastiyam 835564142V
199 Mrs. Tharmaseelan Valarmathy 835074340V
200 Mr. A.Anroo Sujeeva 772875010V
201 Miss.S.R.Tharmila 777893076V
202 Mrs. Kamalahasan Nadarajah Ajithuvanaha 877302415V
203 M.A.Muneera 875371240V
204 A.F.Riska 918360204V
205 Ms. Mythily Sivasubramaniam 878110170V
206 Mr. Satkunam Vinothkumar 860772078V
207 Sumiththira Jeganathan 836522346V
208 Mrs.Rajeswary Ganeshalingam  705953236V
209 Mrs.Gnanakuneswary Kamalachelvan 767353138V
210 Mr.Rasalingam Mathikaran 840664929V
211 Ms. Suthan Menaka 198253701907
212 Miss Tharsini Gnanendran 887382573V
213 Miss Thuvaraka Selvaneethy 926154079V
214 Miss Sachchithananthan Tharaka 927570653V
215 Miss.Sasikala Pusparajasingam 896302701V
216 Miss Abirami Raveenthiran 875382500V
217 Mrs.Gayathry Uthayakumar 796202980V
218 Ms.Rasitha Ratnakobal 925101117V
219 Mrs.Jeyanthini Nadesan 697370552V
220 Mrs.Sumitha Sasikaran  845623643V
221 David Analt Sulojini  766863728V
222 Velu Jeyarani  835774526V
223 Mr.Nadarasa Kalaiyananthasivam  813362546v
224 Mr.Rasenthiram Ranjanakumar 832384917V
225 Miss.Kumarakurubaran Santhasothy 807802020v
226 Mr.Balasupramaniam Parthiban 861532666V
227 Miss Andoni Amalakowri  918031170V
228 Mrs.Puspakanthan Subajini 845593310V
229 Mr.Subramaniam Packiyaraj 892601585V
230 Mrs.Yasotha Sasikumar 828110292V
231 Miss.Sellaia Sakirtha 906881764V
232 Mrs.Nithersini Ajayanthan 907841979V
233 Mr.Koodeeswaran Kiritharan 923383662V
234 Mrs.Janagan Pramina 926260839V
235 Miss.Akaliya Thusakaran 885813194V
236 Miss Subasini Poobalasingam 916552868V
237 Mrs.Kishnakumar Mayoorathi 917752770V
238 Mrs.Kasthuri Krisnakumar 926594095V
239 Miss Makanthirasa Surekka  925644196V
240 Mr Nadararaja Kajeban 199110102316V
241 Mrs.Mohanavijitha Paheerthan 827061591V
242 Miss.Neelayinaar Thayani 907212734V
243 Mrs.Sripriya Yogaraj 816411823V
244 Miss.Radnam Nesamalar 788234740V
245 Mr.Veerasingam Jugaths 813604507V
246 Miss Seenivasagam Selvamathi 197860504079V
247 Mrs.Kalojini Nivinthan 938573581V
248 Miss Jenetmalar Niththiyaseelan 896902067V
249 Miss.Palanichamyseddiyar Yalini 907432467V
250 Miss.Arulneshan Denistala 926461125V
251 Chandramohan Vijayapriya 817791336V
252 Kumar Karthika 905474383V
253 Miss.Kanakarasha Mehala 935924200V
254 Miss.Sellathurai Srishalini 199155403529V
255 Mr.Kanapathipillai Sureskumar 840563740V
256 Santhiyapillai Kelansumithra 775381833V
257 Abdilkathar Vaseela 888550950V
258 Siththy Vaaritha 886612206V
259 Bawa Mojaideen Sawfina 826011432V
260 Samdudeen Abdul Payis 801500617V
261 Alib Rukshana 807063111V
262 Asokumar Mercy Miruthula 917604541V
263 Isravel daiay flora 905843850V
264 Mrs.Meera Muhaideen Sameena 857513266V
265 Jamsa Ibrahim 857841913V
266 Mohamed Shali Sharmila 836170385V
267 Ameena Mohamed Jeamin 845710192V
268 Sathiyaseelan  Serli Vindes 82561364V
269 Jaseem Jazeega Banu 938210780V
270 Habeeb Mohamed Farminnisa 897561778V
271 Iithuroos Fathima Nusla. 888200614V
272 Abdul Raheem Rinosha 896972294V
273 Firdawsi Fathima Mujahidha 887564264V
274 Aseesul Vhab Fahima 898370704V
275 Mohamed Riyas 772221134V
276 Marsook Sahilina 895902969V
277 Yahoop Syana 886703333
278 M.F.Nusha 905250639V
279 Jaseen Himaya 866012512V
280 Farook Fathima Rushna 898220249V
281 Uthayasooriyan Suganthiny 798343262X
282 Nelsan Rejusiya 897453452V
283 K.Samsua Begam 885213529V
284 M.S.Fathima Sarjuna 918422307V
285 T.Nahithiya Beham 199059810010
286 A.Kanugi 896982435V
287 Miss S.H.Nasriya 199061001610V
288 Miss Jakovu Ostena 837393124V
289 Miss Malaichamy Suntharampal 797992658V
290 Miss Paramasivam Vanisree 857252926V
291 Miss. K.M.Siyatha  766481825V
292 Miss.M.Sameena 895070289V
293 Miss.Saabi Maraikar Sibana 908190521V
294 Miss.Unaid Hakeema 857254325V
295 Miss.H.Sithy Hafeela 895263230V
296 Mr.A.C.M Harees 862242092V
297 Miss.Ubaithulla Muhuseena 907411079V
298 Miss.Thasim Farsana 908541480V
299 Miss.Sehu Jalal Azeema 897832038V
300 Miss N.Jahana Umma 896573624V
301 Miss.SelvakirishnanDilkusha 905422723V
302 Miss Rajanayaham Shoba  918532927V
303 Miss Gunarathnam Tharshini 918481559V
304 Miss.PirabakaranAnitha 945102730V
305 Miss.Ramzeen Raheema Umah 937041438V
306 Miss M.I.Nawseen 886200200V
307 Miss M.A.C.Muneerunnisa 927494000V
308 Mr J.S.M Thanseem 861923541V
309 Mr.M.H.M.M.Nihar 198332305052V
310 Miss.S.H.Sarsuna Haneed 855922665V
311 Miss H.Rismiya 908430751V
312 Miss Rasathu Jamuna 906202280V
313 Miss.SivanathanNirojini 938503281V
314 Mr.Thiruchelvam Satheeskumar 893422439
315 A.W.M.Waseel 920580793V
316 Muhamad Imam Infas 900942303V
317 Mrs.M.M.Sameena 898152375V
318 Mrs.M.J.Jaseena 876310244V
319 Thirunavukkarasu Sarashwaran 871152152V
320 Mrs.Sebasteephen Margret 845154511V
321 Mrs.Sankthivel Krishnaveni 766830170V
322 Mrs.Rameskumar Hillari Bastina 885253032v
323 Miss.Celliah Karthika 906062887V
324 Mr.Saravanamuththu Ketheswaran 862163320V
325 Miss.Murukesu Dekala 937063636V
326 Mrs.Inthirajith Kalaichchelvi 865773641V
327 Mrs.Puvaneswary Suthakar 867043870V
328 Mr.Nallathambi Navaneethan 803005184V
329 Miss Antan Jeyaseelan Thasrnevi 915502784V
330 Miss Kobalakirisnan Sajanthini 925361526V
331 Miss Karunanithi Sinthu 925130974V
332 Mr.Maxselval Bexson 771064701V
333 Mrs.Suthakaran Puspakeetha 898290999V
334 Mr.Kunabalasingam Mathivathanan 760743771V
335 Miss Partheepa Murugananthasothy 915971865V
336 Mrs.Uthayaseelan Santhiyakumary 806192325V
337 Miss Valluvarsamy Ratheesha  935156933V
338 Miss.Chandrakanthan Kukenthini 925734462V
339 Miss Thiyagarajah Siyanthiny 917691975V
340 Mrs.Krushanthan Kirushnarubi 875950410v
341 Mrs.Thiniyah Kandeeban 905763369V
342 Mrs.Sinthujah Yogatharshan 905583085V
343 Mr.Velayuthapillai Muraleesan 853400874V
344 Miss.Tharsika Antony Amalasoothi 936773508V
345 Miss.Balachchandran Kejitha 928623416V
346 Miss.Mathumathy Kanagasooriyar 945020865V
347 Miss.Thevarajah Sinthuya 926024930V
348 Mrs.Yogini Jasitharan 927462451V
349 Mrs.Vallipurathasan Kunathayalini 846911385V
350 Miss Shanmukarasha Jeyaveny 916042434V
351 Mrs.Dayanthini Manyaleswaran 927664453V
352 Miss Gnanam Vanaja 905681877V
353 Tharumalingam Mallika 895012459v
354 Mrs.Siransi Amirthanathan 935023513V
355 Miss.Inkaralingam Rakuna 858430780v
356 Mrs.M.Yohathevy 765440424V
357 Mr.E.Kajendran 790284607V
358 Mr.M.Maniyanayagam Davitsan 892572720V
359 Ms.A.Jeyakala 797354147V
360 Mrs.S.Uthayakumary 786838045V
361 Mrs.Ismathul Mumthash Mukamathu Mushamil 856750990V
362 Miss.Jancy Navanesarasa 917653780V
363 Miss.Pratheeba Vinothan 916713240V
364 Miss.Sinthuja Senthilnathan 937662769V
365 Rajeswaran Nishanthan 932873206V
366 Mrs.Rathithevy Chandramohan 788045298V
367 Miss.Sinthuja Sivaneswaran 897063174V
368 W.P.Chandima Niroshani 198667503423
369 S.Karunathevy 197068104159
370 S.Thayanithy 767980370V
371 Ismail Sayahan 816392748V
372 Samsudeen Saboora 898620042V
373 Rathinathasan varaluxmy 717011511V
374 M.saravanabavananthan 711210911V
375 Rev.sister mary nishani 695100957V
376 P.G.U. Nishantha premasiri gamage 703294367V
377 sumanapalage chandra subasingha 703121160V
378 Miss Jeyakumar Rajitha 928263274V


--- Advertisment ---