கிழக்கில் தெரிவு செய்யப்பட்ட தொண்டர் ஆசிரியர்கள்

#Eastern__Appoitment_List
#கிழக்கில்_தெரிவுசெய்யப்பட்டோர்
Recruitment of Teachers to the Grade II of Class 3 of Srilanka Teacher's Services Engaged in the Services on Volunteer Basis in the Eastern Province
Serial NO  Name NIC. No
1 M.A.Abdul Raheem 19748600469
2 Vairamuthu Surenthiran 792241344V
3 M.W..Fasmiya 825520333V
4 Thampirasa Thavarupan 198203604090
5 U.R.M.Razeen 821411009V
6 A.Thahirali 760960349V
7 Rauff Rakeeb 760143537V
8 M.H.M.Mahir 790012720V
9 J.Thenkani umma 796052600V
10 R.M.Sajani Rasika Rathnayake 785913396V
11 Nirosha Shamin Abeywardene 776933651V
12 S.Sriyani Swarna Kumari 788061161V
13 Mohamed Anifa Mohamed Mahir 800761190V
14 Aboobacker Latheefa Ummah 806541010V
15 Mohideen Bawa Seeni Mohamed 800632900V
16 Nahoor Pichchai Masahitheen 740083724V
17 Ayathu Pichchai Sathakathullah 772813376V
18 Nahoor Pichchai Kulthum Hafsa 797071862V
19 Yousuf Lebbe Misriya Begum 796960434X
20 M. Wababdeen  Fathima Mursitha 826251344V
21 Mohamed Aliyar Mufeetha Beevi 786853974V
22 M. Ibrahim Jahana Nusrath  816461278V
23 PakkeerMohideen CaderMohideen 702900522V
24 Meera Mohideen Nawas 741551080V
25 Mohamed Arifeen Sulfika 788152647V
26 Mohamed Hussain Ishak 693020670V
27 Ahamed Lebbe Issathul Farmila 825230769V
28 Abdul Hameed Jabbar 742020886V
29 Abdul Hameed Anwer 772692161V
30 Mohamed Hanifa Mohamed Ifthikar 741361752V
31 M.M.Hafeela  786171318V
32 A.C.A.Raheem  711112740V
33 Sithamparappillai Agilen  792611311V
34 Vallipuram Shanthi  765790620V
35 Hayathu Mohamed Najeefa  757832127X
36 Thavarasa Nesarajani  796050276V
37 Pillaiyanthambi Pakalavan  780640634V
38 Sathasivan Rewathy  747110506V
39 Sinnathamby Suthakaran  750132715V
40 Aarumugam Aananthy  745442021V
41 Arasaretnam Jeyapraba 795080651V
42 Abdul Majeed Fazoona 768111502V
43 M.Y.Jazeena 715721309V
44 M.L.Wahitha 776811335V
45 U.Ummu Rameeza 777611763V
46 M.I.Thaleela Bevi 785400739V
47 S.A.Sithey Rameesa 706980997V
48 A.M.Mufeetha 787990177V
49 M.Y.Raisa 748370498V
50 Y.L.Ummu Thasleema 766141005V
51 A.M.Mujahitha 768590346V
52 P.Uruthiramoorthi 780865644V
53 U.K.Naleera Banu 777060376V
54 Y.B.M.Jafeen 791392136V
55 H.Habdeen Hasmina 807020455V
56 M.I.Jeleela 808651050V
57 S.Nasmiya 796770953V
58 S.M.M.Junaideen 783332426V
59 M.H.M.Sheriff 803534055V
60 M.M.Jazeema 805310251V
61 M.I.M.Aifar 801010091V
62 M.I.Hathimathul Jenna 817603157V
63 S.T.Inul Sireen Farhana 865883153V
64 S.T.Inul Sifana 846871756V
65 A.J.Fathima Farhana 807534351V
66 A.Siththi Hakeema 795461272V
67 A.M.Ranisa 808462800V
68 U.Sithy Fathumma
69 Thampipillai Sutharsini 808550164V
70 M.Vikneswaran 792842011V
71 Thampiraja Ravichanthiran 720222612V
72 S.Megarani 787450857V
73 S.Kodeswaran 742181650V
74 A.L.Ameer Mohamed  673001009V
75 M.H.Izzath Lufaira 727270957V
76 M.I.SuharaUmmah 766000967V
77 Pathmanathan Mithula  796002549
78 Kanthasami Nithiyananthi  785793323
79 Sellathurai Sasidevi 787550215
80 Kobalakrishnan Vijayakumary 817682448
81 Vasuki Rubesh 777020110X
82 Loganathan Theepananthy 836990838
83 Thangaroopan Nirmala 695501951
84 Ramakutty leela 708450855
85 M.Sivaloganayagi 755760099V
86 T.Krishnathevi 686501930V
87 T.Ketheswary 715110024V
88 Praba Ruban Santharuby 826121634V
89 S. Vijayananthini 725733380V
90 S.Abdul Sathar 821083893V
91 T.Sugunakala 745571506V
92 I.M.Fowzer 751000707V
93 A.Naofar 690440180V
94 A.Wahaab 701982851V
95 A.M.Riyas 771090567V
96 A.Razavu 727802762V
97 Y.B.Sithy Roila  718203716V
98 M.I.F.Rinza 825571922V
99 M.C.Nawaziya 747451222V
100 M.Y.Sithy Nihara 765722438V
101 A.Safeera Ummah 807673068v
102 S.Siyana 767280335V
103 A.Hussaima  736111101V
104 M.J.Hamza 796792175V
105 S.H.Ummu Sawahira  758240401V
106 S.P.Kabeera 745534716V
107 S.L.Arifa 775973382V
108 A.L.S.Janufa  725053339V
109 M.M.Sameena  745755224V
110 T.Selvarani 755330086V
111 P.Vanaya  766670440V
112 S.Pareetha 736780127V
113 S.M.Fareeza 698200499V
114 Thavarajah Hemalatha  745931316V
115 Selvaraja Kanthasamy 841110528V
116 Kanapathipillai Visitharan 762772000V
117 Yoganathan Sivaraja  843650104V
118 Thivanayakam Perinpanayakam 682032278V
119 Kanthasami Sutha 825572198V
120 Sivalingam Jalini 798371037V
121 Thamotharam Chanthirakumar 782630814V
122 Keerthinathan Sureshkumar 760812579V
123 Kanakan Jeyarani 776202754V
124 Balasundaram Majooran 772460449V
125 Kumareshan Kajenthiranathan 750130500V
126 Manivasakam Jeevakanthi 785884434V
127 Rathinasingam Sasikaran 800875285V
128 Sivanandaraja Mythily 787203434V
129 Sivagnam Sivajothi 745301576V
130 Selvarasa Angelin Suganthini  735753754V
131 Rajathurai Chanthiradevi 696451460V
132 Murukesu Pavani 775254092V
133 M.H.M.Riyas 720262363V
134 K.Stella Raji 778191415V
135 N.Kalaivathani 745190847V
136 S.Siyamaladevi  716420132V
137 D.Shiyamini Navaretnam  766030262V
138 K.Pratheepa 778191598V
139 N.Saranya 807222422V
140 N.M.Rosny 756100920V
141 Y.Thevatharsini  777600737V
142 Elisabeth Hotfarina Vathlat 788061196V
143 N.MangalaGowry  795160370V
144 A.Sarojini  766431526V
145 P.Piruntha  827422606V
146 V.Parginy 826813164V
147 M.Jeyanthini  818232411V
148 R.Rajani 795492534V
149 M. Sivamani 707143304V
150 A.A.Mohammed Fameel 770802237V
151 A.Fareed Farween  835424820V
152 k.Thowfeek 762450917V
153 M.T.Nalimunisa 825413049V
154 A.H.Jenura 197654901452
155 M.S.Heebathulla 811533785V
156 A.M.M.Shafeek 781010081V
157 M.S.Sithi Nisriya 818100825V
158 A.K.Nahbulla 781330965V
159 R.Navaz 771180914V
160 S.Harisha  797583456X
161 S.M.Sameela  718461790V
162 Logithasan Ramyaluxmi  815264010V
163 Jamaltheen Raiza  825762442V
164 S.Furkhan  731431833V
165 A.M.Salmanul faris  812604392V
166 M.A.Kuthoos 773041318V
167 S.Suhaina Anhary 827670278V
168 M.M.Rismiya 806061042V
169 Perinparasa Subajeni 837063655V
170 M.I.Umu Rafeeka 736720434V
171 Selvarasa Sathyakala 198162401456
172 Selvarajah Selvarani 197555201973
173 Palaiya Thayawathy 796190175V
174 Manikkavasaham Nanthini 786891418V
175 A.L.Mohamed Ramees 742690660V
176 C.Mohaideen Farsana 815401395V
177 L.T.Sithy Munawwaera 787512321V
178 Y.L.Rumiya Begum 796960426X
179 M.H.M.Haseen 802323131V
180 M.I.Fathima Nirosha 835011968V
181 Arasaratnam Sangeetha 797894125V
182 Selvanathan Jayanthini 818443862V
183 Paranirupasingam Thevaledsumy 815200918V
184 Shanmugam Thavamanithevi 685333287V
185 Nagamuthu Thanaledsumy 677370378V
186 I.L.Noorun Nuzha 727730117V
187 Pathmanathasivam Thusyanthy 197954203583
188 A.L.Kaamila  197583202130
189 A.Mohamed Irsham 813154790V
190 Saleem Munawwara 815010230V
191 C.P.Kansur Risana 805253061V
192 T.Farsana 727790918V
193 S.Kavitha 197761401232
194 M.A.Fathima Asmiya 817831257V
195 M.M.Ahamed Saujeer 792410499V
196 I.L.AbduleAmeen 762910454V
197 M.B.Farzana 788504012V
198 N.Vijitha 806374202V
199 Fathima Nisara Jazin 197753402080
200 R.M.Puspalatha 717842430V
201 M.T.Mohamed Faris 198022200146
202 J.Israth 821000246V
203 T.Santhiradavi 805253770V
204 S.Salahudeen 792082661V
205 I.Rafeek  750042503V
206 A.A.Hakeem  761842528V
207 C.Chandraprapa 835011259V
208 V.Yalini 198075102129
209 N.Mathuramathy 777911201V
210 A.I.Shafana Ashmi 846381724V
211 J.Haroon 760143502V
212 M.S.Ferosa 807383086V
213 A.R.Fowmy Parimi 806830712V
214 Aliyar Alkathir 197912101573
215 M.Musthafa Safeena Umma 817363121V
216 Markandu Parimalaselvi 197665603007
217 Kanthalingam Rukshana 767000081V
218 U.N.Anzar 197421401233
219 M.Fowmia Beham 816352975V
220 T.Maharnisa 715933829V
221 S.Mohamed Sajakhan 830682627V
222 I.S.Fahira 827741434V
223 T.Kunalingam  680580049V
224 Kandasamy Sithira 696230269V
225 Kanthasamy Prabaharan 821563976V
226 Jeinudeen Rismiya 807971123V
227 M.H.Thjun Nihara 725252226V
228 M.B.Jeseema 767190034V
229 M.T.Ashraff Niza 706283528V
230 K.Sithy Niha 815640896V
231 A.S.Kuthusiya 775901101V
232 Kanapathippillai Amutha 686380530V
233 A.Mohaideen Rafaha 198057801645
234 U.Lebbe Rameesa 738101499V
235 A.Subathini devi 715360586V
236 O.D.R.K.Ovitigala 776860620V
237 M.A.Bathusha 838332439V
238 A.L.Riswana 805880554V
239 A.A.Sabeela Beebee. 716702677V
240 M.Bawa Rizaya 728251352V
241 A.W.Saifunisa 706832408V
242 S.Mohamed Naleer 791072115V
243 I. Siththy Jeseema 198080004321
244 M.Y.Sahira 765303630V
245 U.L.Anal Nasly 764215311V
246 A.H.Farsana 795016791V
247 S.Niroosha 198151505092
248 M.K.Fahimitha Srin 827110264V
249 N.Aysa Bee bee 867460969V
250 M.I.M.Ussain 672292824V
251 A.G.Rismiya 785855760V
252 M.I.Amanulla 780705370V
253 A.L.Najeema 197380001281
254 I.L.Rahmathullah 780400498V
255 S.Sumathi 197559502605
256 C.Faritha Umma 817892019V
257 R.N.Muhamathu Nawas 7069233420V
258 A.PirthoSiya 716173380V
259 M.H.M.Anik 750011101V
260 A.W.Thowfeek 733211075V
261 S.M.Satheek 681061886V
262 A.K.Fowsul Nisaya 748123539V
263 J.Thavarasa 792294235X
264 S.Sithy Samila 758323102V
265 A.Farzana 837940010V
266 S.T.M.Riyas 710742715V
267 M.H.M.Najath 741720442V
268 M.L.Nisaya 807440241V
269 J.Masootha 856032060V
270 K.M.Jesmi 748330194V
271 Kailayapillai Sathees 770400090V
272 A.R.Javahir 763411680V
273 M.Ashokkumar 831621966V
274 A.G.Misriya 825893377V
275 A.Hasbunah 835240746V
276 S.Saheela 197880501174
277 M.i.Riyasa 808370930V
278 M.A.Hapza Umma 795465677V
279 J.J.Farwin 198373602377
280 M.U.Uwaisilna 796022485V
281 S.L.Ameer Ansar 742390098V
282 S.Farsana 777280384V
283 B.V.Abdul Haleem 811362646V
284 M.Thamayanthy 848074128V
285 S.Heethajini 828122312V
286 I.Sameema 857612434V
287 M.I.Ranisa 786310407V
288 N.Jeshila 808041561V
289 K.Kadafi 802842368V
290 Meeralebbai Shahfat 710921318V
291 Y.Umeshwary 818482736V
292 J.Hassana Farvin 737661318V
293 A.L..Noorjahan 746440650V
294 M.I.F.Rifiya 848553689V
295 M.A.M.Nifar 198215702134
296 A.J.Abulhutha 747974020V
297 A.F.M.Riyad 800381339V
298 P.T.M.Thasneem 740451065V
299 N.Abthulrasithu 682831421V
300 S.Subajini 786012376V
301 A.Ismail 822190529V
302 N.Kokilavathani 817571697V
303 Y.Krishnamohan 760720950V
304 P.Jeyanthini 198551501243
305 A.M.M.Sarabdeen 700241319V
306 A.B,.Makbool  762754541V
307 K.D.Kulman 805754591V
308 A.K.Jareena Umma 866242623V
309 A.M.Moufiya 198285504115
310 S.Paskaran 791010101V
311 S.T.M.Naleem 751061579V
312 M.S.M.Falil 198000402860
313 V.Sivappriya 197863201409
314 Velmuruku Kanjana 198176503685
315 M.M.Farshana 758321134V
316 A.L.Sithy Rahuma  197884103890
317 T.Thavaroobi 796123168V
318 V.Baheerathi 726651809V
319 Mohamed Musthafa Mohamed Kaffar 830231315V
320 A.C.Sithyripaya 716782360V
321 M.C.Mahbooba 767951116V
322 Vimaladas Vimalananthi 706601210V
323 Sivanesan Elilarashi  826315180V
324 Mohamathu Musthaba Jahaisha  775911387V
325 A.Nafeela Beham  818330081V
326 Y.Hithaya 836635078V
327 A.Aswathun Naleera 775920254V
328 Sinnaththamby Thirumagal 197974103194
329 Piraisoodi Yogarani 705064385V
330 Vigneswaran Thenmozhi 736932199V
331 Vino Chrisenda Emmanuel 857731050V
332 Selvarajah Vasukithevi 736153343V
333 Sinnathurai Ponnampalam 772752350V
334 Balasingam Kubenthiran 780103159V
335 Nahenthiran Anpalagan 742283283V
336 Nadesapillai Selvamalar  786793670V
337 Visaiyalingam Kosala 816540453V
338 Vigneswaran Priya 198450203689
339 Kunapalasingam Paramanantham 811984140V
340 Ledchumanan Punniyalingam 780392940V
341 Maheswaran Koneswaran 803512655V
342 Subenthirakumar Uthayakumari 836363072V
343 Selvarathnam Oviyamalar 797451088V
344 Baskaran Prasanthi 837522129V
345 Kesavarasa Niranjalathevi 825394001V
346 Gunanayagam Kumutham 197955104856
347 Senathipathi Logithavarathini 786263581X
348 Vadivel Angayakkanni 805673338V
349 Vinayakamoorthi Saraswathi 757522284V
350 Arulanantham Neelavizhi 777384023V
351 Punniyamoorthi Santhiramathi  825541683V
352 Pathmaraj Jeyachithra 777384015V
353 Sanmugarasa Thayalan 791330149V
354 Nadarasa Jeyaparan 810144750V
355 Ganeshamoorthi Jeevarani  846674810V
356 Thiyagarasa Vigneswaran 800119126V
357 Nesarajah Subajini 795241027V
358 Kobalasingam Jeyakumar 763423417V
359 Jeyanthakumar Sulochanadevi 775833965V
360 Maheswaran Nahendran 792504302V
361 Mohanasingam Pushpamuralitharan 831624868V
362 Sivapalan Jeyapalan 793314817V
363 Suntharalingam Sutharsini 806612650V
364 Murugupillai Parameswari 735653890V
365 Suntharamoorthi Subathira  756252658V
366 Paransothi Pathmanathan 721673225V
367 Sithtiravel Pathmajothi 785624068V
368 Sellaththambi Thayalanayagi 746642814V
369 Sivakaran Puspasanthini 816761999V
370 Selvarathnam Santhirakumar 800031087V
371 Rajakulasingam Sarwathikari 197568301526
372 Osman Sowjaan 812501160V
373 Sareef Sarifuna 817901670V
374 Joganathan Nisanthini 806532517V
375 Sithiravelayutham Vijayarani 775844418V
376 Santhiramoorthy Vijayakumari 1968861668
377 Nagalingam Rasanathan 701332717V
378 Kandiah Ramesan 197534603844
379 Abdul Gafoor Razeetha 827921688V
380 Abdulhameedu Nilamudeen 670781577V
381 Mohamed salihu Mohamed Ashar 810021446V
382 Raseethu Najimunisa 767781334V
383 Miraskuddy Naleer 760463167V
384 Mohamed Hanifa Thajoon 671952200V
385 Sivagnanarasa Sivajini 197852500079
386 Kanapathipillai Rathini 817181970V
387 Sahabdeen Mohamed Atheeh 733423765V
388 Nooru Mohamed Saibudeen 711772111V
389 Samila Kafis Marikayar 198076300555
390 Nijam Mohamed Thaslim 198179003118
391 Vaseena Banu Riyas 198080501524
392 Kanagasingam Vipulananthan 730992688V
393 Velupillai Sivanantham 742433900V
394 Pararajasingam Vamathevan 781361127V
395 Kanagasingam Sithamparanathan 801473869V
396 Ganesh Baskarathas 791210330V
397 Krishnapillai Santhalingam 198004100665
398 Thilainathan Sothilingam 761413392V
399 Kopalapillai Rajeswary 806630373V
400 Thiyagarasa Vasanthi 786521017V
401 Muhamathu Sareef Ayas 198322803495
402 V.M.S.Sameema Banu 197964202041
403 U.L.Inun Nisa 197954801516
404 Thambirasa Piramila 766800076V
405 Abdul Manaj Majeeth 823352964V
406 Kaddurasa Mohamed Fais 843403808V
407 Mansoor  Mohamed Rajees 761083775V
408 M.A.Muneera 807483099V
409 E.Yamuna 817231268V
410 K.Srivarahini 198270502841
411 V.Siyana 827480673V
412 Santhalingam Nadenthiran 721131297V
413 Muhamed Haseem Siyatha 806780383V
414 Abdul Jabar Jaleel 740472054V
415 Abdul  Gafoor Manarul Kutha 710613095V
416 Mylvakanam Kamalendran  772960484V
417 A.Labbee Silmiya 1978840000983
418 A.M.Nowsath  780410043V
419 Saleem Jarsheen Banu 816304709V
420 V.Suhanthalaksumy 755332836V
421 Pathmasri Narista 826993308V
422 Vinayagamoorthi Kamalini 855091445V
423 Sothinathan Noyani 19837370280
424 Subramaniyam Premkumar 750691838V
425 Ponnuthurai Pinsaladevi 718470498V
426 Karunarathna Jeyasutha 777991736V
427 Santhirasekaram Chanthirakamalarani 818654642V
428 Jeyasankar Santhiraloharani  747924112V
429 J. Jeyaveni 827511188V
430 M.J.Sivalingam 706171797V
431 K. Mangaleswary 795462538V
432 P.Vijayalatha 796690062V
433 A.S.M. Anees 770231019V
434 A.Faheema 857431103V
435 S.M.M. Jaleel 772333609V
436 M.A.Aysha Umma 716392686V
437 A.A.Fasmina Umma 818342853V
438 N.Arichandran 790803612V
439 M.B.M. Hilmy 783320550V
440 S.T.F.Faheema 797991102V
441 M.A.Riyas 780591196V
442 S.H.M.Imam beevi 197580010020
443 K.Thesma 685923289V
444 A.R.Inul Fahitha 706772359V
445 M.M.Nowfer 760510238V
446 A.M.A.Gafoor 742812871V
447 S.A.Nihal Ahamed 801422020V
448 M.Y.Sithy Hairiya 756581074V
449 M.M .Ansar 722680910V
450 A.K. Naseeba Banu 198262101091
451 S.I.Rifana 197883702302
452 M.Fairoos 801230091V
453 A.S.M .Mukthar 722864042V
454 K.Mahmootha Begam 737393011V
455 M.S.M Naleem 701162560V
456 A.A.Janeera 198358000377
457 M.M.Farsana Farvin 827023078V
458 M.J. Sithty Maujootha 688422788V
459 M.A.Jeseema 705332983V
460 A.Sareena 706713131V
461 P.Nanthini 797230014V
462 M.L.Mahfooha Umma 197058910032
463 M.R.Fathima Sifaya 836393503V
464 A.Fareena Umma 777300660V
465 M.I.Sithy Naleera Umma 715834014V
466 Sithy Raseena 806350974V
467 B.Fous Rani 738203666V
468 Asmath Ponnisa 736232120V
469 A.L.Safeera 848484563V
470 M.R.Saheena 837400031V
471 F.Riyas Mohamed 800020468V
472 A.A.SakKeena Umma 756113593V
473 S.Fariza 815014464V
474 A.Sitty Rahamany 775692065V
475 Lahideen Riswana 198465101873
476 B.M.Aleem 792082017V
477 A.M..M.Luthfi 812618012V
478 R.Komaladevi 795970088V
479 I.Kajanthini 795400141V
480 Thangaraja Sivakumary 778100452V
481 Satthiyaseelan Sivamalar 707252936V
482 E.Arulvili 737412296V
483 T.Thevagowry 806054178V
484 Y.Selventhiran 756442228V
485 Suresh Ramaniyammah 737182568V
486 T.R. Suresh 762791218V
487 K.Lingakala 696903085V
488 Ilayathambi Srivithiya 818410026V
489 K.Sivanayakam 712721731V
490 H.Suthakaran 715122464V
491 M.l. Majitha Farook 197475600714
492 N.T.Nowfina 197983000954
493 A.Sithy Marliya 197782100835
494 A.B.S.Najeema 198280602301
495 K.R.S.Sharmila 827160121V
496 S.M.Anwar 780252901V
497 A.U.N.Thasleem 781550329V
498 l.Ravichandran. 771861970V
499 A.Jeganathan 803102740V
500 Mrs.A.Uthayamalar 835832104V
501 l.Sagunthala. 806224391V
502 K.Jegatheeswary 827430692V
503 V.Vetharethinamathi 785802713V
504 K.Logitharansany 816251940V
505 Mrs.K.Kalaranjan 817821855V
506 P.kalaimathy 797723517V
507 M.Nesalingam 801961789V
508 M.Vimalanathan 802901330V
509 N.Kamalini 778233940V
510 P.llamathi 797723509V
511 S.Thevaki 806161144V
512 S.Kirupananthy 795562737V
513 S.Premalatha 756351273V
514 S.Saraswathy 198156504706
515 S.Satharshini 197958501577
516 T. Rajesparan 791841917V
517 T.Murukeswaran 838552737V
518 V.Varatharajan 197863003419
519 T.Indumathi 826093463V
520 V.Pavanitha 818343787V
521 V.Sivanantham 770114110V
522 S.Pooranammah 715243229V
523 S.Jeyamalini 746692269V
524 V.Sasikala 827452300V
525 K.Vinukumar 770782414V
526 P.Sutharjini 827581038V
527 V.Ragunathan 703560849V
528 T.Thevajanaki 828424238V
529 T.Satheeswaran 793591675V
530 K.Pakirathan 722103106V
531 B.Tharini 756602322V
532 K.Parameswary 707310634V
533 M.Arunasalam 681313796V
534 T.Santhashoruvy 748290990V
535 A.Parameswary 736173077V
536 Christober Amalaselveswary  197066301992
537 A.M.Nayeema 817791417V
538 A.C.Sameema 777940120V
539 P.Donishiya 197951902727
540 Kather Meera Thasleema 197867600542
541 Alaguthurai Mary Virgini 198161003746
542 M.H.F.Asmiya 847940077V
543 M.A.Mohamad Fais 801252362V
544 A.R.Baseer 820714881V
545 K.Vigneswary 786780721V
546 M.S.M.Ramees  772940572V
547 Mrs.R.Kasthuri  198267303004
548 Samudeen Rifaya 787641601V
549 Abdulwahid Nazeema 807331213V
550 Mohammathu Anija Sareena 806703451V
551 S. Mohamed Liyavudeen 197332102810
552 A.S.A. Muthalif 197827303680
553 S.T.Naseer 800991315V
554 Mohamed Ismail Sageena 825831290V
555 Iyoob Zulpika 197767401280
556 A.T. Rusaitha 845032696V
557 J.Mubarak 720654555V
558 Sivarasa Subajini 835106284V
559 M.Fajriya 197954702690
560 A.S.Nafeetha 745434339V
561 M.I.Rizmina 198279900051
562 Nahoor Aboothalib 813065118V
563 Thevasakayam Thevarul 197761801900
564 J.Kokilavathani 738651529V
565 M.S.S.Haleema 786140439V
566 M.M.Rinos  840461491V
567 Ariyamalar Suresh Ananthan  198374200750
568 P.Jency  835993256V
569 MI.Jennathul Firthowsiya 198055200612
570 Ravindran Puvanam 197771203670
571 Selvam Pirakalathan 821671086V
572 Kandiah Kalawathy 828593277V
573 Manikkarasa Selvamalar 786361702V
574 Ravichandran Susikala 846663568V
575 Masafina Mohamed Kishor 815741323V
576 Raufa Muhais 747593078X
577 Erasarednam Santhana ththevan 781192015V
578 Arumugam Rasaluxmy 807281925V
579 Jayaseelan Kurukula Laxsumy 808155044V
580 M.Raseetha 198259004140
581 Rasalingam Tharshini 695400047V
582 M.M.Jaseela Bagem  835010104V
583 M.G.P.Podimenike   747280550V
584 A.W.Jannathul Fareena 688002141V
585 A.L.Sithy Jaseema 196971903553
586 M.Buhary Sithy Risana 197584600363
587 M.I.Aameena Ummah 777191446V
588 Thirumagal Pragash 736312077V
589 M.Ali Siyamiya 857072693V
590 A.Fareed Risana 198273402289
591 J.L.Safiullah 197629200204
592 A.W.Hasbulla 700831922V
593 Roohullah Saheethullah 197302501963
594 M.R.Pahumira 198169802324
595 Kalideen Noorul Hidaya 197380801390
596 A.R.Masafir  773252890V
597 M.L.Fathumma 765124026V
598 A.M.Hinayathullah 721351319V
599 R.Raseeya 825273662V
600 Navaneetharasa Vijayarajani 197880302226
601 M.A.Fularin Nisa 776711063V
602 S.H.M.Raji 196907000093
603 M.S.Sithy Nihaya 197978101378
604 V.Ithayaranjini 845503192V
605 M.M.Sarook 197728600161
606 Subair Resmiya 846930914V
607 Z.M.Nilamdeen 197819200193
608 M.I.Farsana Umma 798054325V
609 M.S.Sithy Jareena 805983493V
610 D.M.G.Joycee 746512937V
611 A.L.Shifaya 787302378V
612 A.L.M.Mahith 740882813V
613 Y.Rooparaji 198084304270
614 K.Uthayamathy 818151217V
615 A.L.Thowfeek 760320820V
616 V.Kirija 837894840V
617 M.Supana Begum 738501152V
618 R.Sutharsiny   827451304V
619 M.Safeer 800531020V
620 A.Ramziya Begam 806680966V
621 K.L.M.Rafeek 683622192V
622 M.C.Sirajun Muneera 835104281V
623 M.M.Sithy Nisha 757982196V
624 M.S.Jawahir 762262029V
625 M.A.M.Nijam 680233691V
626 A.J.M.Riyas 700722260V
627 W.A.I.Piyadarshani 198185600354
628 A.H..Jasmi 798504061V
629 H.M.Saheer 8203212243V
630 K.Puvalogapathy 807014099V
631 P.Puvanasunthary 795143998V
632 S.A.C.Haja Mohideen 197205501888
633 Seyed Ahamed Al- Kumaira  197952800634
634 Gunaratnam Risiba 798220411V
635 Vilvaraja Sasikala 795870318V
636 Amirtharajasingam Yalini 775751703V
637 Alagarasa Mathivathanan 810045221V
638 Nagarasa Vinothini 746092792V
639 Maheswaran Malathy  775842911V
640 Nadarajah Piremaladevi 735472631V
641 Kathirkamathamby Manchula 748271015V
642 H.M.K.Nishanthi Herath 837381215V
643 J.Sasikala 786294002V
644 M. Sujeewa Chandrakanthi 755510106V
645 K. Chandima Harshanee 837961785V
646 G.S.Gunasekara 807740016V
647 A.M.R.Munasinghe 836150996V
648 K.Kumudu Kumari 197761200979
649 M.C.J.Thilakaratna 825690956V
650 P.B.Sumanawathy 1979679900970
651 W.R.Sisira Kumara 840160459V
652 I.K.M.R.S.Illagasinghe 845160970V
653 K.Thamayanthi 817043607V
654 K.Manjula 805884835V
655 M.Nirmala 715251663V
656 A.A.D.Mangalika 796390263V
657 N.Geetha 818371470V
658 S.Vasanthi 776530824V
659 P.Vijitha  755182362V
660 G.G.H.M.Padmini Violet Senavirathna 847950900V
661 J.K.W.Deepani Ramyalatha Vimalasena 806441996V
662 E.M.Renuka Malkanthi 755650838V
663 P..W.S.Arunashanthi Warahena 786851238V
664 Y.B.Shirani Indika Jeyawardene 197951200432
665 G.D.S.Chandani Gamage 756671375V
666 D,M.Pemawathie 705651760V
667 D.M.Chithrangani 796043938V
668 Kobbakaduwe Samitha 713404020V
669 T.W.G.Nilusha Niroshee Wawewatta 787433774V
670 S.M.Seuwandi Kusum Sandarenu 837460581V
671 A.J.M.Seethakumari Abeykon 827410527V
672 V.S.Sandaya Kumari 677041056V
673 M.Shiriyani 197781102183
674 G.M.G.D.Lankani 198384102238
675 A.D.Samantha Priyadarshani  78557301V
676 N.B.Tharanga Shayamali 757220156V
677 A.M.P.Kumuduni Manel Kumari 698390395V
678 T.M.Sudarshani  Thennakoon 778051664V
679 M.M.Anusha Harshani 816572967V
680 Ms.A.M.Deepika Niroshini Aththanake  817451663V
681 Mr.H.N.Priyanthi Lakmali 766622810V
682 Mrs.W.H.M.Priyanthi 756020749V
683 K.Prasanthini 805011297V
684 S.Vijitha 805833980V
685 V.Sangeetha 806811343V
686 K.S.Ajantha Kumari 846461809V
687 W.D.Chandrani Swaranalatha 738073134V
688 R.A.K.M.Gunawardhana 775822341V
689 G.A.W.Chandani Samaranayaka 197564702801
690 W.A.K.K.Wijesooriya 198375200584
691 K.P.W.M.Shaniya 855123258V
692 M.G.J.Vijitha Kumari 718573386V
693 J.M.L.K.Aberathna 748391908V
694 J.M.T.K.Gunasekara 197676000496
695 D.M.Samadi Nilaksika 817681638V
696 S.A.C.S.Suraweera 198018601997
697 R.M.Chandrawathe Rathnayaka 775050535V
698 R.M.P.G.Nandani Menika 756181378V
699 R.D.P.Abeyawardhana 857883195V
700 R.N.K.Ruwanwella 197970700653
701 K.K.W.R.Damayanthi 197586402763
702 W.S.Sawmiya 816412749V
703 V.A.D.Sanjeewani  785983106V
704 K.M.Sujeewa Nilmini Kuruppu 796290404V
705 K.M.Renuka Malkanthi 706760040V
706 E.M.S.Senarath Kumari 765602335V
707 D.M.Chandra Lalani 786761280V
708 R.W.Dhammika Rajapakse 765344778V
709 K.A.Manel Kumarasinghe 197854801810
710 G.M.Chethika Sajani Gajanayake 857873858V
711 W.R.C.S.Menike 827613215V
712 R.M.G.K.G.Mallika Kumari 728450479V
713 D.M.Sriyani Manel Disanayaka 758300110V
714 H.E. Chathurani edirimanna 858373271V
715 H.A.P.Kumari 198068502260
716 R.P.Padmawathi 817694829V
717 Mrs.K.Jeewanthi 198186303637
718 Mrs.R.M.P.Manike 757680777V
719 K.V. Srath Lal Vithana 740024000V
720 D.G. Sepalika 197650600230
721 Y.Priyatharsini 198255302250
722 M.W.L.Priyangi Malewana 845132585V
723 L.A.Sadamali Perera 858040663V
724 U.G.P. Podimanike 745542581V
725 W.M.J.K. Wijesuriya 198171000902
726 M.R.C.Samanlatha  197657302921
727 R.Pusparani 198152301694
728 U.G.M.Dilhani Aysha  807660284V
729 H.P.T.J.Rupathunga 772263201V
730 T.M.D.Shalika 837002974V
731 A.M.C. Aariyarathna 792700110V
732 K.G.Shiwanthi Eranga 856071537V
733 R.M.Anurarathna 750742610V
734 H.K.Ramani Alapatha 707640332V
735 M.Ranjani Kumari 727111190V
736 K.M.Nilusha Uthayankani 827743194V
737 Mrs.T.M.R.K.Thennakoon 787081665V
738 R.M.Premawathi  776332674V
739 H.L.A.C.Lanka 817793959Vமாகாணத்தில்