ஹம்தூன் சேர் காலமானார்

#ஜனாஸா
அட்டாளைச்சேனை ஹம்தூன் சேர் காலமானார்.இன்னாலில்லாஹி வயின்னாயிலைஹி ராஜியூன் நண்பன் சர்மி.MLT தந்தையும்மாவர்


--- Advertisment ---