மணி விழாக் காணுகின்றார், வித்தியாதரன்

கொழும்பில் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் வித்தியாதரனுக்கு மணிவிழா இடம்பெற்ற வேளையில்.

--- Advertisment ---