வேறு நிலையங்களில் பரீட்சை எழுதலாம்

காலநிலை பாதிப்புக்கு உள்ளான கபொத(சாதாரண தர) மானவர்கள், தங்களது இருப்பிடங்களுக்கு அருகில் உள்ள பரீட்சை நிலையங்களில் பரீட்சை எழுதலாம்......
- பரீட்சைகள் திணைக்களம்.