ரொசான் மஹாநாமவினால்,கற்றல் உபகரணங்கள் கையளிப்பு

இலஙகை கிரிக்கெற் அணியின் முன்னாள“ வீரர் ரெசான் மஹானாமவினால்,ரொசான் மஹாநாம ஆரம்பப் பாடசாலைக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.


Advertisement