வரி உத்தியோகத்தர் பரீட்சை முடிவுகள்

பரீட்சைத் திணைக்ளத்தினால், நடத்தப்பட்ட மத்திய மாகாண வரி உத்தியோகத்தர்களுக்கான போட்டிப் பரீட்சை முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
இணைத்திவ் பார்வையிடலாம். results.exams.gov.lk/


Advertisement