இந்தப் படம் சொல்லும் சேதி என்ன?

விடை பெற்றுச் செல்லும் இந்தியத் துாதுவருக்கான பிரியாவிடை வைபத்தில் எடுக்கப்பட்டது.உங்கள் கருத்துக்களைக் களப்படுத்துங்கள்!


Advertisement