ஏப்ரல் 30 வரை காலக் கெடு

பொது மற்றும் தனியார் துறை அத்தியாவசிய சேவை ஊழியர்களுக்கு வழங்கிய ஊரடங்கு நேரத்தில் வெளியில் பயணிக்கும் அனுமதி அட்டைகளை ஏப்ரல் 30 வரை பயன்படுத்தலாம் #COVID19 #COVID #COVID19LK


Advertisement