இலவசம்...


I'm Rasiya 
🕊
@RasmilaD

கொழும்பு & கம்பஹா மாவட்டங்களுக்கு வேலை நிமிர்த்தமாக வடகிழக்கு & மலையக பகுதிகளில் இருந்து வந்து இன்று தங்குமிடம் & உணவு இன்றி அவஸ்தைப்படும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் கரங்கள் கை கொடுக்கின்றது. உணவு, தங்குமிடம், மருத்துவ வசதி இலவசம்...
☎
0774311856, 0779100003


Advertisement