நினைத்து நினைத்துப் பார்த்தால், நெருங்கி அருகில் வருவேன்!

@Twitter ல் சுட்டவர், ரஞ்சன் அருண் பிரசாத்.
Advertisement