கலந்துரையாடினார்,ஆறுமுகன் தொண்டமான்

இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் கௌரவ கோபால் பாக்லே அவர்கள் அமைச்சர் ஆறுமுகன் தொண்டமான் அவர்களை சந்தித்து சமூக அபிவிருத்திக்கான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து கலந்துரையாடினார். இலங்கையில் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கான பிரத்தியேக வீடமைப்புத்திட்டம் .


Advertisement