சட்ட மாணவர்களுக்கான மாதிரி நிகழ் நிலைப் பரீட்சை வழிகாட்டி

இலங்கைத் திறந்த பல்கலை,மற்றும் சட்டக் கல்லுாரி மாணவர்களுக்கான மாதிரி நிகழ்நிலை பரீட்சை வினைாத்தாள் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் பயனுறலாம். இணையத்தில் பார்வையிடhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqTGAfov-ZgECLnrAXc4pzm0XpjoEZiUxfuzGV56Q23Bix8g/viewform?usp=sf_link


Advertisement