#அரச வர்த்தமானி 26.06.2020 வேலைவாய்ப்புக்கள்

01. இலங்கை கால்நடை உற்பத்தி, சுகாதாரத் திணைக்களம்

  #இலங்கை கால்நடை உற்பத்தி, சுகாதார சேவையில் உள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கான மூன்றாவது   வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை - 2020

02. திருத்தம் - கல்வி அமைச்சு

   #2020 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான பட்டப்பின் படிப்பு கல்வி டிப்ளோமா (உள்வாரி) முழுநேர பாடநெறியைத் தொடர்வதற்காகத் தேர்ந்தெடுத்தல்


Advertisement