உளச்சார்புப் பரீட்சை (Aptitude Test)

பல்கலைக்கழக அனுமதி - இராமநாதன் நுண்கலைத்துறை - உளச்சார்புப் பரீட்சை (Aptitude Test)

>>இசையில் (கௌரவ) இளநுண்கலைமாணி
>>நடனத்தில் (கௌரவ) இளநுண்கலைமாணி
>>சித்திரமும் வடிவமைப்பில் (கௌரவ) இளநுண்கலைமாணி

விண்ணப்பம் ஏற்கும் இறுதித் திகதி 10.07.2020,www.jfn.ac.lkAdvertisement