மனித அளவிலான வௌவால்கள்

பிலிப்பைன்ஸிஸ் மனித அளவிலான வௌவால்கள் பிலிப்பைன்ஸில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளன.


Advertisement