இராஜதந்திர சமூகம் ஆதரவு

 காணாமல் போனவர்களின் சர்வதேச தினத்தில் வலிந்து காணாமல் போனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இலங்கையை தளமாகக் கொண்ட இராஜதந்திர சமூகம் ஆதரவு