பூனையின் கழுத்தில் கட்டப்பட்டு, ஹெரோயின் கடத்தல்

பூனையின் கழுத்தில், பக்கற் ஒன்றினை கட் டி, குறித்த பையினுள்  ஹெரோயினை இட்டு, அதன் மூலமாக போதைப் பொருள் கடத்தப்பட்டதானது, கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.


Advertisement