9/11 #அரச வர்த்தமானி!

 


#அரச வர்த்தமானி!


👉 11.09.2020 (அன்று) பிரசுரிக்கப்பட்ட அரச வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரே பார்வையில்...


முக்கிய குறிப்பு - இங்கு ஆங்கில மற்றும் சிங்கள வர்த்தமானிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழில் வெளியானதும் மீள் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.


1. SRI LANKA POLICE


#CHIEF MEDICAL OFFICER


2. SURVEY DEPARTMENT OF SRI LANKA


#OPEN COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO THE POSTS OF APPRENTICE SURVEYORS IN THE SURVEY DEPARTMENT OF SRI LANKA – 2020


3. DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND EMIGRATION


#LIMITED COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO GRADE II OF THE POST OF AUTHORIZED OFFICER, SEGMENT 2 - FIELD/ OFFICE BASED OFFICERS OF THE DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND EMIGRATION -2019(2020)


#OPEN COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO GRADE II OF THE POST OF AUTHORIZED OFFICER, SEGMENT 2 FIELD/OFFICE BASED OFFICERS OF THE DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND EMIGRATION -2019(2020)


4. AMENDMENT MINISTRY OF EDUCATION


5. STATE MINISTRY OF INTERNAL DEFENSE, HOME AFFAIRS AND DISASTER MANAGEMENT


#EFFICIENCY BAR EXAMINATION FOR THE OFFICERS IN GRADE II OF GRAMA NILADHARI SERVICE - 2020Advertisement