போட்டிப்பரீட்சை மத்திய மாகாணத்துக்கனாது

 


போட்டிப்பரீட்சை அறிவித்தல்! மத்திய மாகாணத்துக்கனாது


#மத்திய மாகாண அரச சேவை ஆணைக்குழவினால் முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர் தரம் IIIக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்டிப்பரீட்சைக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன


 முழுமையான விபரங்களுக்கு -www.psc.pc.gov.lk

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி - 22.09.2020Advertisement