”ராஜினாமாச் செய்யவில்லை”


 


அமைச்சர் அலிசப்ரி அமைச்சு பதவியை இராஜனாமா, செய்ததாக வெளியான செய்தியில் உண்மை இல்லை என அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.