முடக்கப்பட்டுள்ளது,உடுவில்


 #Jaffna யாழ்ப்பாணம் - உடுவில் பிரதேச செயலாளர் பிரிவு மறு அறிவித்தல் வரும்வரை தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளது