மட்டக்களப்பில்


 சித்திரைப்  புத்தாண்டை முன்னிட்டு  ஆடைக்   கொள்வனவில் மக்கள் ஆர்வத்துடன்  ஈடுபடும் காட்சி.