#காசாவின், கண்ணீர்க் கதை


 


காசாவில் 13 மாடி கட்டிடம் இஸ்ரேலிய வான்வழித் தாக்குதலில் இடிந்து விழுந்தது


குழந்தைகள் உட்பட 28 பாலஸ்தீனியர்கள் உயிரிழப்பு