#பலஸ்தீனம் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதல். #பைத்துல் முகத்தஸ் #பாதுகாக்கப்பட்டதுvia IFTTT