புதிய தகவல்


 

(படம் வைப்பகம்)
தீப்பற்றிய கப்பல் இலங்கைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு முன் இந்தியா, கட்டார் துறைமுகங்களுக்குள் உட்பிரவேசிக்க அனுமதி மறுப்பு : அம்பலமாகியது புதுத் தகவல்

#srilanka #lka