இசுறு உதான ஓய்வுக்கு வருகின்றார்


 


இலங்கை அணியின் கிரிக்கிற் வீரரான இசுறு உதான, தான் சகல போட்டிகளில் இருந்தும்  ஒய்வுக்கு வருவதாக அறிவித்துள்ளார்.