நாடு தொடர்ந்தும் முடக்கம் - ஜனாதிபதி அதிரடி அறிவvia IFTTT