அம்பாரை மாவட்டத்தில் மின்வெட்டு


 


இன்று காலை முதல் அம்பாரை மாவட்ட டம் முழுவதும் முன்னறிவிப்பு இன்றி திடீர் மின்துண்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.