அக்கரைப்பற்று ஆதார வைத்தியசாலையின் பொது வைத்திய நிபுணராக வைத்தியர் எம்.டி.சமரநாயக்கவி.சுகிர்தகுமார் 0777113659 
  

  அக்கரைப்பற்று ஆதார வைத்தியசாலையின் பொது வைத்திய நிபுணராக வைத்தியர் எம்.டி.சமரநாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவர் தனது கடமையினை வைத்தியசாலையின் வைத்திய அத்தியட்சகர் எம்.எச்.எம்.அசாத் முன்னிலையில் நேற்று கடமையினை பொறுப்பேற்றார்.
பல்வேறு  வைத்தியசாலைகளில் கடமையாற்றிய இவர் இடமாற்றம் பெற்று அக்கரைப்பற்று ஆதார வைத்தியசாலைக்கு நியமிக்கப்பட்டார்.